Thời gian thấm thoát trôi qua, sau những tháng ngày gắn bó, đồng chí Lê Thị Phương được về nghỉ hưởng chế độ hưu trí, đó là quy định nghề nghiệp, đồng chí Tạ Thị Thêm chuyển công ...